اقدامات امنیتی

خطر برق گرفتگی:
استفاده نادرست از دستگاه تامین اختلاف پتانسیل می تواند خطر برق گرفتگی و مرگ داشته باشد. قبل از شروع كار با دستگاه تامین اختلاف پتانسیل كلیه تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شود. كلیه اتصالات، بخصوص سیستم ارت را بررسی نموده و از صحت آنها مطمئن شوید.

جهت آشنایی با بحث ولتاژ بالا، مقالات زیر را مطالعه نمایید.

نكات ایمنی در ولتاژ بالا
ولتاژ بالا
سیم كشی مناسب، حفاظت از جان
چگونگی تست سیستم زمین

توجه: مطالب این صفحه جهت اطلاع درج گردیده و این شرکت فروشنده تجهیزات مرتبط با تست ارت نمی باشد.

خطر پاشیدن محلولهای پلیمری:
محلول داخل شیلنگهای متصل به سیستم پمپ سرنگی (به خصوص هنگام استفاده از سرنازلهای با قطر كم) تحت فشار می باشد، كه می تواند منجر به خروج شیلنگ از محل اتصال به نازل و پاشیدن محلول پلیمری به اطراف شود. در هنگام استفاده جهت جلوگیری از پاشیده شدن محلول پلیمری به صورت، حتماً درب های دستگاه بسته باشد یا در غیر اینصورت از عینك و محافظ صورت استفاده نمایید.