امکانات شرکت

• میکروسکوپ الکترونی روبشی


CF1

• دستگاه تست فیلتراسیون ماسک و فیلتر


CF6

• دستگاه الکتروریسی صنعتی


CF6