اخبار

استقرار سیستم صنعتی الکتروریسی در شرکت تولید فیلتر

AwardPics/89_1.jpgشرکت فناوران نانومقیاس موفق گردید در شهویور ماه سال 1390 اولین خط تولید نانوفیلتر (مدل INFL4100D) را در کشور بصورت آزمایشی در یکی از بزرگترین کارخانجات تولید فیلتر کشور (بهران فیلتر) مستقر در شهر مشهد راه اندازی نماید، با استقرار این خط و پس از تکمیل تستهای مربوطه می توان امیدوار بود بزودی تولید نانوفیلتر هوا در کشور در مقیاس صنعتی آغاز گردد.


بازگشت