اخبار

شرکت دانش بنیان برگزیده در اولین همایش فناوری سلامت - دانشگاه علوم پزشکی تهران - آبان ۱۳۹۴

AwardPics/86_1.jpgدر پایان این مراسم از شرکت های دانش بنیان برگزیده، محصول برگزیده دانشبنیان و مخترع برگزیده با اهداء
جایزه، تندیس و لوح نفیس تقدیر شایسته ای شد.
اسامی شرکت های برگزیده دانشبنیان به شرح ذیل است؛
1 -دکتر غالمرضا امین- مدیرعامل شرکت یاس دارو (شرکت برگزیده از مرکز رشد طب سنتی و فرآوردههای گیاهان داروئی)
2 -دکتر اسماعیل مؤذنی- مدیرعامل شرکت فناوران داروئی پارسیان (شرکت برگزیده از مرکز رشد فرآوردههای داروئی)
3 -دکتر علیرضا احمدیان- مدیرعامل شرکت سامانه جراحی هوشمند (شرکت برگزیده از مرکز رشد تجهیزات پزشکی)
1 -دکتر فرهاد شفیعی- مدیر عامل شرکت کاوشگران سلامت بنیان (شرکت برگزیده از مرکز رشد دندانپزشکی)
5 -دکتر رضا فریدی مجیدی- مدیرعامل شرکت فناوران نانومقیاس (شرکت صادرکننده برگزیده از مرکز رشد تجهیزات پزشکی)
6 -دکتر محمدرضا آی مدیرعامل شرکت پرتو نگار پرشیا (برنده جایزه محصول برگزیده از مرکز رشد تجهیزات پزشکی)
7 -مهندس زهرا گیوه چی مدیرعامل زیست دارو دانش (برنده جایزه محصول برگزیده از مرکز رشد فرآوردههای دارویی)
8 -دکتر رامین مهرداد عضو هیئتعلمی دانشگاه (برنده جایزه طرح ارتباط با صنعت با جذب یک میلیارد تومان در طی سال
گذشته)
9 -دکتر فرشاد فرزادفر عضو هیئت علمی دانشگاه برنده جایزه طرح ارتباط با صنعت با جذب بیش از دو میلیارد تومان در طی سه سال گذشته
11 -دکتر محمود جباروند عضو هیئت علمی دانشگاه مخترع برگزیده بخاطر طرح های »طراحی و ساخت لنزهای کاشتنی داخل
قرنیه و طراحی و ساخت قرنیه مصنوعی و الیهای برای بیماران قوز قرنیه

          AwardPics/86_3.jpg


بازگشت