اخبار

تاییدیه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو - کاغذ فیلتر حاوی نانوالیاف جهت بهبود راندمان حذف ذرات جامد از جریان هوا

AwardPics/71_1.jpg
بازگشت