اخبار

ایزو ISO10002:2018 (مدیریت رضایت مشتری)

AwardPics/54_1.jpgایزو حروف اختصاری International Organization for Standardization به مفهوم "سازمان بین المللی استانداردسازی" است که متشکل از یک مجمع بین المللی از سازمانهای استاندارد کشورهای عضو است.
استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ ، راهنمایی برای اجرای اثربخش و کارایی فرآیند رسیدگی به شکایت مشتریان برای تمامی انواع فعالیت های تجاری و غیر تجاری ، از جمله فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیک فراهم می نماید . استاندارد ISO 10002 ، منافع سازمان و مشتریان ، شاکیان و دیگر طرفهای ذی نفع را تامین می نماید.
اطلاعات بدست آمده از فرآیند رسیدگی به شکایت می تواند منجر به بهبود محصولات و فرآیند ها شود و در صورتی که شکایت به درستی رسیدگی شود ، می تواند اعتبار سازمان را صرف نظر از اندازه ، موقعیت و نوع فعالیت بهبود بخشد .
فرآیند اثربخش و کارای رسیدگی به شکایت استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ ، نیازهای تامین کنندگان و دریافت کنندگان محصولات را منعکس می نماید.
رسیدگی به شکایت توسط فرآیند مطرح شده در استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ می تواند رضایت مشتری را افزایش دهد .تشویق مشتری به ارائه بازخور ، از جمله ابراز شکایت در صورتی که مستری ناراضی باشد ، می تواند فرصت هایی را دجهت حفط وفاداری مشتری و تایی او فراهم آورد و رقابت پذیری داخلی و بین المللی را فزایش بخشد .
پیاده سازی ایزو ۱۰۰۰۲ و فرآیند مطرح شده در این استاندارد می تواند منجر به :
– فرآیندی باز و پاسخ گو برای رسیدگی به شکایت در اختیار شاکی قرارمی دهد ،
– توانایی سازمان در زفع نارضایتی را به شیوه ای یکنواخت ، سیستماتیک و پاسخ گو افزایش می دهد تا رضایت شاکی و سازمان را فراهم نماید ،
– توانایی سازمان در شناسایی روند شکایات ، رفع علل نارضایتی و بهبود عملیات سازمان را افزایش می دهد .
– سازمان را در ایجاد رویکرد مشتری مدار برای رفع شکایت و تشویق کارکنان در بهبود مهارت های کاری شان با مشتریان یاری نماید،
– مبنایی برای بازنگری و تحلیل مستمر فرآیند رسیدگی به شکایت ، رفع شکایات و بهبود های انجام شده در فرآیند فراهم می نماید.AwardPics/54_2.jpg          AwardPics/54_3.jpg


بازگشت