اخبار

برگزاری جلسات B2B شرکتهای نانو ایران و سنگال

AwardPics/221_1.jpegاین نشست در تاریخ ۹ آوریل سال ۲۰۱۸ در کشور سنگال برگزار شد.AwardPics/221_2.jpeg          AwardPics/221_3.jpeg


بازگشت