اخبار

برگزاری نشست B2B شرکت های ایران و مجارستان ۲۰۱۷

AwardPics/213_1.jpgبرگزاری نشست B2B شرکت های ایران و مجارستان در شهر بوداپست در تاریخ ۳ مارس ۲۰۱۷ برگزار شد.AwardPics/213_2.jpg          AwardPics/213_3.jpg


بازگشت