تاریخچه

ارسال پنجمین دستگاه صنعتی الکتروریسی به کشور چین

AwardPics/193_1.jpgدر پی توافقات انجام شده بین یک شرکت چینی و شرکت فناوران نانومقیاس٬ پنج خط تولید صنعتی نانوالیاف در کشور چین راه اندازی شد؛ نانوالیاف الکتروریسی شده برای تولید ماسک ها و فیلترهای خودرویی نانویی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
پس از صادرات موفق خط تولید صنعتی نانوالیاف به روش الکتروریسی به کشور کره جنوبی٬ یک شرکت چینی برای خرید این تجهیزات وارد مذاکره شد. پس از بررسی های چندین ماهه در رابطه با کیفیت تجهیزات تولیدی شرکت و محصولات نهایی٬ نهایتا خرداد ماه 96 توافقات نهایی برای صادرات پنج خط تولید نانوالیاف به کشور چین به سرانجام رسید و بر همین اساس ارسال پنچ خط تولید صنعتی در فواصل دو تا سه ماهه از مهرماه سال ۱۳۹۶ شروع شده و نهایتا پنجمین دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۷ به این کشور ارسال گردید.


بازگشت