تاریخچه

نصب و راه اندازی دستگاه صنعتی الکتروریسی در کشور مالزی

AwardPics/175_1.jpgدستگاه صنعتی الکتروریسی در روز 25 فروردین در یک شرکت تولید کننده محصولات پزشکی در کشور مالزی نصب و راه اندازی گردید. قبل از این 2 دستگاه نیمه صنعتی جهت کاربرد فیلتراسیون در کشور مالزی نصب شده بود.AwardPics/175_2.jpg          AwardPics/175_3.jpg


بازگشت