بازدید

بازدید مدیرعامل شرکت فیلترساز چینی از شرکت فناوران نانومقیاس

AwardPics/239_1.jpgمدیران یک شرکت چینی فعال در زمینه تولید فیلترهای صنعتی با سفر به ایران از دستگاه های شرکت فناوران نانومقیاس بازدید به عمل آوردند.AwardPics/239_2.jpg


بازگشت