بازدید

بازدید جناب آقای محمدزاده شهردار احمدآباد مستوفی و اعضای شورای شهر از شرکت فناوران نانومقیاس

AwardPics/208_1.jpgروز ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ جناب آقای محمدزاده شهردار محترم احمدآباد مستوفی و اعضای شورای شهر از شرکت فناوران نانومقیاس بازدید داشتند.AwardPics/208_2.jpg          AwardPics/208_3.jpg


بازگشت