برنامه لوتوس شبکه سلامت با حضور دکتر رضا فریدی مجیدی