جشنواره و نمایشگاه داخلی

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ۱۳۹۵ IranLab

AwardPics/226_1.jpgچهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد. آزمایشگاهی ساخت ایران از 5 تا 8. اردیبهشت ماهAwardPics/226_2.jpg          AwardPics/226_3.jpg


بازگشت