کسب رتبه برتر آثار تخصصی صنعت در جشنواره «نانو و رسانه» سال ۱۴۰۰